• Soru 1

 • Soru 2

 • Soru 3

 • Soru 4

 • Soru 5

 • Soru 6

 • Soru 7

 • Soru 8

 • Soru 9

 • Soru 10

 • Soru 11

 • Soru 12

 • Soru 13

 • Soru 14

 • Soru 15

 • Soru 16

 • Soru 17

 • Soru 18

 • Soru 19

 • Soru 20

 • Soru 21

 • Soru 22

 • Soru 23

 • Soru 24

 • Soru 25

 • Soru 26

 • Soru 27

 • Soru 28

 • Soru 29

 • Soru 30


Birbirine bağlı çok sayıda benzer ya da özdeş monomerden meydana gelmiş uzun moleküllere polimer denir.

Buna göre, aşağıdaki makromoleküllerden hangisi polimer değildir?


A) Kolesterol           B) Kitin         C)Glikojen         D) Selüloz         E) Nişasta

Bir kloroplastın kesiti yandaki şekilde gösterilmiştir.


Fotosentezin karbon tutma reaksiyonlarının gerçekleştiği yer hangi numarayla gösterilmiştir?

A) I            B) II           C) III           D) IV            E) VBir deneyde bir bakteri popülasyonunun bulunduğu ortamda bakterilerin kullandığı besin, zamanla tükeniyor.Gerçekleşen bir mutasyon sonucunda bazı bakteriler bu ortamdaki atık maddeleri besin olarak kullanmaya başlıyor.

Bu deney boyunca bakteri popülasyonunun büyüklüğünde meydana gelen değişimi gösteren grafiğin yandakilerden hangisi gibi olması beklenir?


Yandaki şekilde hücrede gerçekleşen bir protein sentezi şematize edilmiştir.

Buna göre I, II, III ile gösterilen hücre bölümleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

               I                      II                     III  

A)      Sitoplazma        Hücre zarı          Golgi aygıtı

B)      Çekirdek           Sitoplazma         Endoplazmik retikulum

C)      Çekirdek           Golgi aygıtı         Sitoplazma

D)      Sitoplazma        Hücre zarı          Endoplazmik retikulum

E)      Hücre zarı          Çekirdek            Golgi aygıtıKrebs çemberinde gerçekleşen olaylar göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


A) Krebs çemberinde, FADH2 sentezi gerçekleşir.

B) Hücre solunumunda ortaya çıkan NADH2 moleküllerinin çoğu Krebs çemberinde sentezlenir.

C) Tepkime basamaklarının her birinde farklı bir enzim görev alır.

D) Krebs çemberinde oluşan bir organik molekül, bir sonraki basamağın substratıdır.

E) Krebs çemberinde çıkan karbondioksitteki oksijenin kaynağı, solunumla alınan oksijendir.


Ökaryotik bir hücrenin ribozomunda sentezlenmekte olan bir polipeptit zincirindeki

3 farklı aminoasidin antikodonları aşağıdaki gibidir:

--> I. aminoasidin antikodonu : GUC

--> II. aminoasidin antikodonu : CUA

--> III. aminoasidin antikodonu : UCA

Buna göre bu 3 farklı aminoasidi kodlayan mRNA’daki baz dizileri yandakilerden hangisindeki gibidir?

       

       I. aminoasit   II. aminoasit  III. aminoasit

A)          GTC                 CTA             AGT

B)          CAG                 GAU            AGU

C)          CTG                 GAT             TCA

D)          GAC                 GTA             TGT

E)          CAG                 GAU             AGTKromozom üzerinde meydana gelen yandaki değişikliklerden hangisi krossing over ile ortaya çıkmıştır?

(Harfler kromozom üzerindeki genleri temsil etmektedir.)


Bezelyelerde çiçek renginin oluşumundan sorumlu bir genin iki farklı alleli mevcuttur.

Bu alleller ile ilgili olarak

I. Aynı homolog kromozomlar üzerinde bulunurlar.

II. DNA’daki baz dizilimleri aynıdır.

III. Aynı lokuslarda bulunurlar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III    D) I ve II      E) I ve III

Yandaki soy ağacı, otozomal çekinik olarak kalıtılan bir özelliği göstermektedir.


Bu soy ağacında, numaralandırılmış bireylerden hangisinin taşıyıcı olup olmadığı konusunda kesin yargıya varılamaz?


A )1        B) 2         C) 3            D) 4           E) 5


Aşağıdaki durumlardan hangisinde oluşan yeni bireylerin, hücre çekirdeklerindeki kalıtsal özellikleri, atasınınkine bire bir benzemeyebilir?  (Mutasyon gerçekleşmediği kabul edilecektir.)


A) Ana bireyde oluşan bir tomurcuktan gelişen yeni bir bireyin

B) Mitozla oluşan diploit spordan gelişen yeni bir bireyin

C) Hermafrodit iki canlının birbirlerini döllemesiyle oluşan bireylerin

D) Diploit bir canlının diploit yumurtasından partenogenezle gelişen yeni bir bireyin

E) Planaryanın vücudunun ikiye bölünmesiyle oluşan bireylerin

İnsan midesinde gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi, salgıladığı salgılardan kendisini korumaya yönelik değildir?

A) Pepsinin aktif olmayan formda salgılanması

B) Midenin iç yüzeyini kaplayan epitel hücrelerinin sık sık yenilenmesi

C) Midenin iç yüzeyinin mukus tabakasıyla kaplanması

D) İçerdiği besin miktarına göre midenin hacmini değiştirebilmesi

E) Midede HCl ve pepsinojenin farklı hücrelerden salgılanması

Bir ailenin tek yumurta ikizi olan çocuklarından biri sürekli olarak yüksek bir dağda yaşarken öteki deniz kıyısında yaşıyor.

Dağda yaşayanda aşağıdakilerden hangisinin deniz kıyısında yaşayandakine göre düşük olması beklenir?

A) Kandaki hemoglobin miktarı

B) Soluk alıp verme hızı

C) Alveollerdeki oksijen kısmi basıncı

D) Nabız sayısı

E) Alyuvar sayısı
Normal bir insanda, kılcal damarların atardamar ve toplardamar ucunda, kan ile doku sıvısı arasında su ve madde değişimini sağlayan kan basıncı (KB) ile ozmotik basınç (OB) arasındaki ilişki, yandakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

            Atardamar ucu    Toplardamar ucu

A)               KB>OB                KB<OB

B)               KB<OB                KB<OB

C)               KB>OB                KB>OB

D)               KB>OB                KB=OB

E)               KB<OB                KB=OB


Yandaki grafik bir hastalık etkeniyle ilk kez ve yıllar sonra ikinci kez karşılaşan bir insanın, kanındaki antikor derişimini göstermektedir.


Aşağıdaki hücre gruplarından hangisinin bağışıklık belleği oluşturması, grafikteki gibi ikincil bağışıklık cevabının oluşmasını sağlar?


A) Makrofajlar        B) Bazofiller         C) Nötrofiller

D) Eozinofiller        E) B lenfositlerNormal bir insanda yoğun egzersiz sırasında gerçekleşen olaylar aşağıda verilmiştir.

I. Kan pH’sinin düşmesi

II. Solunum merkezlerinin uyarılması

III. Hücrelerde oluşan karbondioksit miktarının artması

IV.Diyafram ve kaburgalar arası kasların uyarılması

V. Soluk alıp vermenin hızlanması

Bu olayların gerçekleşme sırası yandakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?A) I – II – V – III – IV

B) III – I – II – IV – V

C) III – IV – I – II – V

D) IV – I – II – III – V

E) IV – II – V – I – IIIBir hücrelilerden memelilere kadar canlılarda boşaltımla görevli yapı ve sistemlerin temel ve ortak görevi aşağıdakilerden hangisidir?


A) Kan pH’sini ayarlama

B) Su-iyon dengesini koruma

C) Azotlu atıkların atılmasını sağlama

D) Hormon üretme

E) Kanı toksik maddelerden arındırma

Memeli hayvanların nefronlarında Henle kulpu daha kısa olsaydı aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkması beklenirdi?


A) Konsantre (yoğun) idrar oluşturabilme yeteneğinde azalma olması

B) Nefronda birim zamanda süzülen madde miktarında artış olması

C) Üre oranı yüksek idrar oluşması

D) Oluşan idrarın pH değerinin düşük (asidik) olması

E) Hayvanın birim zamanda içeceği su miktarında azalma olması

İnsanda,

I. kanda sodyum iyonlarının azalması,

II. kanda protein yoğunluğunun azalması,

III. plazma ozmotik basıncının artması

durumlarının hangileri vasopressin (ADH) hormonu salgılanmasını uyarır?


A)Yalnız I         B)Yalnız II         C)Yalnız III        D)I ve II         E)II ve III
İnsanda beyin kabuğunun motorik merkezinde el, ayak, yüz vb.nin temsil edildiği alanın büyüklüğü birbirinden farklıdır.

Bu alanların büyüklüğünün birbirinden farklı olması, kural olarak aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?

A) Uyarılan vücut bölgesinin büyüklüğüyle

B) Bu alana gelen uyarıların şiddetinin büyüklüğüyle

C) Bu alana uyarı gönderen duyu almaçlarının uyarılma şekliyle

D) Uyaranın cinsiyle

E) Bu bölgeye uyarı gönderen duyu almaçlarının sayısı ve yoğunluğuylaİnsanda, göz merceğinin embriyonik gelişimi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?


A) Optik çukurun (kesenin) endoderme temas etmesi

B) Optik çukurun (kesenin) ektoderme temas etmesi

C) Endodermin ektoderme temas etmesi

D) Optik sinirlerin optik çukura (keseye) temas etmesi

E) Göz çukurunun optik sapa temas etmesi
İnsanın iskelet kası dokusunda, uzun süreli egzersizde,

I. kreatin fosfat,

II. laktik asit,

III. glikojen,

IV.ADP,

V. inorganik fosfat

moleküllerinden hangilerinin miktarında artış görülür?


A) I, II ve III

B) I, III ve IV

C) II, III ve V

D) II, IV ve V

E) III, IV ve V
I. Koryon

II. Allantoyis

III. Amniyon

IV. Vitellüs kesesi

Yukarıdakilerden hangileri kuş ve sürüngenlerde embriyonun gaz alışverişini sağlar?


A) I ve II           B) I ve IV             C) II ve III           D) II ve IV           E) III ve IV


Sürekli bölünebilme yeteneğiyle bitkinin enine ve boyuna büyüyebilmesini sağlayan doku aşağıdakilerden hangisidir?


A) Parankima

B) Meristem

C) Sklerenkima

D) Periderm

E) KollenkimaBitkilerde vasküler (damar) kambiyumunun özellikleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A) Kök ve gövdenin enine büyümesini sağlar.

B) Odunsu bitkilerde bulunur.

C) İletim demetlerinin oluşumunu sağlar.

D) Bitkilerin gövdesinde büyüme halkalarını oluşturur.

E) Epidermis hücrelerini oluşturur.
Yandaki şekil, çiçekli bitkilerde iletim borularıyla şeker ve su taşınmasını göstermektedir.

Buna göre, K, L ve M ile gösterilen kaynak, havuz ve arkadaş hücreleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

         K hücresi               L hücresi               M hücresi

A)      Arkadaş h.              Kaynak h.              Havuz h.

B)      Arkadaş h.              Havuz h.                Kaynak h.

C)      Kaynak h.               Arkadaş h.             Havuz h.

D)      Kaynak h.               Havuz h.                Arkadaş h.

E)       Havuz h.                Kaynak h.              Arkadaş h.Işıklı ortamda büyütülen aynı tür iki bitkiyle aşağıdaki düzenekler hazırlanıyor. Birinci düzenekte bitki sabit tutulurken ikinci düzenekte bitki ok yönünde sürekli döndürülüyor.

Bir süre sonra, bu bitkilerle ilgili

I. Birinci düzenekte, bitkinin kökü aşağı yönelir.

II. Birinci düzenekte, bitkinin gövdesi yukarı yönelir.

III. İkinci düzenekte, bitkinin kökünde yönelim olmaz.

IV. İkinci düzenekte, bitkinin kökü aşağı yönelir.

V. İkinci düzenekte, bitkinin gövdesi yukarı yönelir.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?


A) I ve IV         B) II ve IV        C) II ve V  

D) III ve V        E) IV ve V
Bir ekosistemde, otçul hayvan türlerinden birinin soyu tükenirse bu ekosistemde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?


A) Bitki tür çeşitliliğinin artması

B) Ekosistemde üretilen organik madde miktarının azalması

C) Bitki tür çeşitliliğinin azalması

D) Otçul hayvanlar arasında besin rekabetinin azalması

E) Etçil hayvan tür çeşitliliğinin artması


Doğadaki azot döngüsünün bir kısmını gösteren yukarıdaki şekilde K, L ve M bakterilerinin adları, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

         Denitrifikasyon bak.  Nitrat bak.     Azot bağlayan bak.

A)                M                       K                          L

B)                M                       L                          K

C)                L                        M                         K

D)                K                       L                          M

E)                K                       M                          L


Farklı organizma türleri evrimsel süreçte benzer çevre koşullarının etkisiyle benzer uyumsal özellikler kazanırlar.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma bir örnek değildir?


A) Balıkların ve yunusların mekik şeklinde gövdeye sahip olması

B) Mağaralarda yaşayan hayvanların gözlerinin körelmesi

C) İnsanların farklı kan gruplarına sahip olması

D) Toprağı kazıcı hayvanların ön üyelerinin kürek şeklinde olması

E) Çekirge ve kuş gibi uçabilen canlıların kanatlara sahip olmasıI. Doğal seçilimin olması

II. Genetik sürüklenmenin meydana gelmesi

III. Mutasyonun meydana gelmesi

Yukarıdakilerden hangilerinin etkisi, her zaman, popülasyonun çevreye uyumunu sağlayacak yönde gerçekleşir?


A) Yalnız I      B) Yalnız II             C) Yalnız III        D) I ve II            E) II ve III


Biyolojisitesi.net / © 2009