• FEN 1-1

 • FEN 1-2

 • FEN 1-3

 • FEN 1-4

 • FEN 1-5

 • FEN 1-6

 • FEN 1-7

 • FEN 1-8

 • FEN 1-9

 • FEN 1-10

 • FEN 2-1

 • FEN 2-2

 • FEN 2-3

 • FEN 2-4

 • FEN 2-5

 • FEN 2-6

 • FEN 2-7

 • FEN 2-8

 • FEN 2-9

 • FEN 2-10


Aşağıdakilerden hangisi anabolik bir reaksiyondur?


A) Glukoz --> Maltoz

B) Protein --> Aminoasit

C) ATP --> ADP

D) Hidrojen peroksit --> Su

E) Nişasta --> Glukoz

Hücrede, enzimlerle gerçekleşen belirli bir tepkimenin hızı ve belirli bir zaman aralığında elde edilen ürün miktarı,

I.  inhibitör madde miktarı,

II. enzim-substrat bileşiği derişimi,

III. reaksiyon için gerekli aktivasyon enerjisi miktarı


özelliklerinden hangilerine bağlı olarak değişir?


A) Yalnız I            B) Yalnız II           C) I ve II                 D) I ve III           E) I, II ve III        
Ökaryotik bir hücrede, salgılanmak üzere sentezlenen bir protein aşağıdaki yollardan hangisini izler?


A) Golgi aygıtı – Granülsüz endoplazmik retikulum– Hücre zarı

B) Golgi aygıtı – Granüllü endoplazmik retikulum – Hücre zarı

C)  Granüllü endoplazmik retikulum – Hücre zarı – Golgi aygıtı

D)  Granüllü endoplazmik retikulum – Golgi aygıtı – Hücre zarı

E)  Granülsüz endoplazmik retikulum – Golgi aygıtı– Hücre zarı

Hidrojen atomları işaretlenmiş su verilen bir bitki geliştiğinde, işaretli hidrojene meyvedeki sükrozda rastlanıyor.

Bu işaretlenmiş su molekülleri meyveye ulaşıncaya kadar, 

I. soymuk boru,

II. emici tüy,

III. odun boru,

IV. yaprak parankiması

yapılarından hangi sırayla geçmiştir?


A) I – II – III – IV       B) II – I – IV – III      C) II – III – IV – I        D) III – I – II – IV        E) III – IV – II – I


Aşağıdakilerden hangisi, böceklerle tozlaşan bitkilerde, tozlaşmayı artıran bir uyum değildir?


A) Bitkinin tatlı öz su salgılaması

B) Çiçek polenlerinin yapışkan olması

C)  Çiçeklerin kokulu maddeler salgılaması

D)  Çiçeklerin parlak ve çekici renklerde olması

E)  Erkek ve dişi çiçeklerin ayrı bitkilerde bulunması

Canlıların sudan karaya geçiş döneminde farklı sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunlara her canlı farklı uyumsal özellikler geliştirerek çözüm bulmaya çalışmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi, bitkilerin karasal yaşama uyumu sonucunda ortaya çıkmamıştır?


A)  Gerçek köklerin oluşması

B) Fotosentez yapılması

C)  İletim demetlerinin gelişmesi

D) Su kaybını azaltan özelliklerin gelişmesi

E)  Gövdeye destek sağlayan yapıların gelişmesi


Farklı bölünme aşamalarında olan 5 ökaryot hücre, 5 ayrı mikroskopta inceleniyor. Bu mikroskoplardan,

•  birincisinde homolog kromozomların ayrı kutuplara çekildiği,

• ikincisinde kardeş kromatitlerin ayrıldığı,

• üçüncüsünde sitoplazmanın bölündüğü,

• dördüncüsünde tetrat oluştuğu,

• beşincisinde bölünme süreci tamamlandığında dört hücre oluştuğu görülüyor.

Buna göre, mikroskopların hangilerindeki gözlem, izlenen bölünmenin mitoz ya da mayoz olduğuna

karar vermek için kullanılabilir?


A) 1. ve 2.          B) 2. ve 3.         C) 1., 3. ve 5.        D) 1., 4. ve 5.            E) 3., 4. ve 5.Aşağıdakilerin hangisinde ortaya çıkmış olan fenotipik farklılık kalıtsaldır?


A)  Van kedisinin gözlerinin birbirinden farklı renkte olması 

B) Bir ağacın daha çok ışık alan üst yapraklarının alt yapraklarından küçük olması

C) Arı larvalarının farklı besinlerle beslenmelerine bağlı olarak kraliçe ya da işçi arı olarak gelişmesi

D) Karanlık ortamda tutulan bitkinin açık renkli olması

E) Ortanca bitkisinin yetiştiğ toprağın asitliğine göre çiçek renginin değişmesi

Aşağıdaki özelliklerden hangisi, bir omurgalı hayvan grubu olan sürüngenlerde görülmez?


A)  İç döllenme

B)  Kirli ve temiz kanın karıştığı dolaşım

C) Akciğer solunumu

D) Yumurtayla çoğalma

E)  Sabit vücut sıcaklığı

Bazı canlıların vücut rengi, düşmanlarından korunmak için ortam rengine uyum sağlar (homokromi). Bazı canlılar ise avcılar tarafından av olarak tercih edilmeyen canlılara benzer şekil yada desenlenme gösterir (mimikri).

Bu açıklamalara göre,

I. dil balığının renginin, bulunduğu zeminin açık ya da koyu rengine uyum yapması,

II. bazı böceklerin, eşek arılarına benzer desen taşıması,

III. bukalemunların rengini bulunduğu ortamın rengine göre değiştirmesi,

IV.  zehirsiz kelebeklerin, zehirli kelebeklerin desenlerine benzer desenler taşıması

örnekleri, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır?

          Homokromi                   Mimikri  

A)              I                            II, III, IV

B)              I, III                        II, IV

C)             II, III                        I, IV

D)             II, IV                         I, III

E)             III, IV                        I, II


Hücrelerde enerji elde etmede izlenen metabolik yollardan bazıları aşağıda verilmiştir:

I. Glikoliz

II. Fotosentez 

III.  Etil alkol fermentasyonu

Bu metabolik yollardan hangileri hem çizgili kas hücrelerinde hem de geçici anaerob bakterilerde gerçekleşir?


A) Yalnız I        B) Yalnız II       C) Yalnız III        D) I ve II        E) I ve III

Çiçekli bitkilerde aşağıdaki olaylardan hangisi döllenmeden sonra gerçekleşir?


A) Polenin çimlenmesi

B)  Besi dokusunun oluşması

C)  Polenin stigmaya konması

D) Antipot hücrelerinin oluşması

E)  Polen tüpünün embriyo kesesine ulaşması

Yukarıdaki soy ağaçlarında L ve M özelliklerinin kalıtımı gösterilmiştir.

Bu özelliklerin kalıtım tipleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

               L özelliği                  M özelliği  

A)  otozomal – baskın          otozomal – çekinik

B)  otozomal – baskın          gonozomal – baskın

C)  otozomal – çekinik         otozomal – baskın

D)  gonozomal – baskın       gonozomal – çekinik

E)  gonozomal – çekinik      gonozomal – baskınAşağıdaki durumlardan hangisi duyu almaçlarının ‘‘alışma’’ özelliğine bir örnektir?


A) Yaşlandıkça tat alma hissinin azalması

B) Nezle olunduğunda tat almanın azalması

C) Derinin dayanamayacağı sıcaklıktaki sıvıların içilebilmesi

D) Kullanılan parfümün kokusunun bir süre sonra algılanmaması

E) Göz bebeklerinin ışığın şiddetine göre genişleyip daralması

Aşağıdakilerden hangisi solunum sisteminin sinirsel denetimine örnek olarak gösterilebilir?


A) Sigara dumanında bulunan karbonmonoksitin alyuvarların oksijen bağlama kapasitesini düşürmesi

B) Dalgıçların hızla yüzeye çıkmaları sonucunda kanda erimiş hâldeki azotun gaz hâline geçmesi

C)  Kandaki karbondioksit miktarının artışına bağlı olarak soluk alıp vermenin hızlanması

D) Astım hastalarının alveollerinin daralması sonucu soluk alıp vermelerinin güçleşmesi

E)  Yüksek yerlerde yaşayan insanların kanındaki alyuvar sayısının fazla olması

İnsan vücudunda gerçekleşen hormonal olaylardan bazıları şunlardır:

I.  Glukagon hormonu miktarının artırılarak kanda glukoz miktarının artırılması

II.  Aldosteron hormonu miktarının azaltılarak vücuttan sıvı kaybının sağlanması

III.  Vasopressin hormonu miktarının artırılarak vücutta su tutulmasının sağlanması

Bu olaylardan hangilerinin gerçekleşmesi, yüksek kan basıncının normal düzeyine geri dönmesini sağlar?


A) Yalnız I               B) Yalnız II          C) Yalnız III          D) I ve II             E) II ve III

Bir araştırmada, havuç bitkisinin kökünden alınan floem hücrelerinden her birinin, kültür ortamında tam  bir bitkiye geliştiği saptanmıştır.

Bu araştırmaya göre, elde edilen bitkilerle ilgili,

I. Hücreleri farklılaşıp özelleştiğinde bazı genlerini yitirmişlerdir.

II.  Hücrelerinin tümü çekirdeklerinde aynı genlere sahiptir.

III. Atasal bitkiyle özdeş bitkilerdir.

yargılarından hangileri doğrudur?


A) Yalnız I            B) Yalnız II            C) Yalnız III           D) I ve III            E) II ve III


Yandaki grafik, bir ekosistemde bulunan bir kuş popülasyonundaki bireylerin gaga uzunluklarının dağılımını göstermektedir.  Canlılarda organların yapı ve işlevleri belirli değerler arasında en başarılıdır.                                 

Bu ekosistemde koşulların, gaga uzunluğu 2,5 santimetreden daha uzun bireylerin besin bulma şanslarını artıracak şekilde değiştiği gözlenmiştir.

Yeni çevre koşullarında, gelecek kuşaklarda bu popülasyondaki yavruların gaga uzunluklarının dağılımını gösteren grafiğin aşağıdakilerin hangisindeki gibi olması beklenir?


Sığ bir göl, alg popülasyonlarının büyüklüklerini etkileyen faktörleri incelemek için iki bölüme ayrılmıştır. Her iki bölüme de (1. ve 2.) karbonlu ve azotlu bileşikler doğal olarak gelmeye devam ederken 2. bölüme fosfat bileşikleri ilave edilmiştir. Bir süre sonra 1. bölümde bulunan alg popülasyonunun büyüklüğünde bir değişme olmazken 2. bölümdeki alg popülasyonunda büyük bir artış gözlenmiştir. 

Bu gölle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A)  Birinci bölümde fosfat bileşiklerinin az olması alg popülasyonunun büyüklüğünü sınırlamıştır. 

B)  Birinci bölümdeki alg çeşitliliğinde değişme olması beklenmez.

C)  İkinci bölümde biriken organik madde miktarı artar.

D)  İkinci bölümde birim zamanda üretilen oksijen miktarı azalır.

E)  İkinci bölümde suyun ışık geçirgenliği birinci bölüme göre azalır. 
Birlikte evrim (ko-evrim), yakın ekolojik ilişkileri olan, ancak birbirleriyle üreme ilişkileri bulunmayan iki veya daha fazla sayıda türün paylaştıkları yaşam alanında birbirlerine bağımlı olarak birlikte evrimleşmesidir.


Bu ilişkiler göz önüne alındığında, yukarıdakilerin hangilerinde verilen canlılar arasında birlikte evrim söz konusudur? 


A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) Yalnız III     D) I ve II     E) II ve III


Biyolojisitesi.net / © 2009