• FEN 1-1

 • FEN 1-2

 • FEN 1-3

 • FEN 1-4

 • FEN 1-5

 • FEN 1-6

 • FEN 1-7

 • FEN 1-8

 • FEN 2-1

 • FEN 2-2

 • FEN 2-3

 • FEN 2-4

 • FEN 2-5

 • FEN 2-6

 • FEN 2-7

 • FEN 2-8


Bir insana,

I. Kızamık aşısı yapıldıktan bir süre sonra kızamık etkeninin verilmesi,

II. Suçiçeği hastalığı geçirmeden suçiçeği etkeninin verilmesi,

III. Kabakulak hastalığı geçirdikten sonra kabakulak etkeninin verilmesi

uygulamalarından hangilerinin sonucunda o insanın hastalanması beklenir?

A) Yalnız I                           

B) Yalnız II                          

C) Yalnız III

D) I ve II                             

E) II ve III
Bir ekosistemde besin zinciri yandaki şemada gösterildiği gibidir.

Şemada oklar, besin kaynağı olan gruptan besin alan gruba doğru çizilmiştir. Buna göre, üretici, birincil tüketici, ikincil tüketici ve ayrıştırıcı canlı grupları, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

                                               Birincil                                 İkincil

                Üretici                  Tüketici                                 Tüketici                               Ayrıştırıcı

A)               K                               L                                          M                                         N

B)               K                               N                                          L                                         M

C)               N                              M                                          K                                          L

D)               M                              L                                           N                                         K

E)               M                              K                                           L                                         NCanlılarda gerçekleşen,

I. Kromozomların kutuplara düzenli olarak çekilmesi,

II. Mayozda homolog kromozomlar arasında parça değişiminin olması,

III. İnterfazda DNA’nın kendini eşlemesi,

IV. Mayozda homolog kromozomların ekvator düzleminde rastgele dizilmesi

olaylarından kural olarak genetik çeşitliliği artıranlar, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?


A) I ve II                   B) I ve III                   C) II ve III                D) II ve IV                E) III ve IVBir tür bakteri, uygun besiyeri içeren beş petri kabına ekilmiştir. Bu türün farklı antibiyotiklere karşı direncini

araştırmak amacıyla petri kaplarına K, L, M, N ve P antibiyotiklerinin farklı kombinasyonları eklenmiş ve

kaplarda üreme olup olmadığı gözlenmiştir.

Kullanılan antibiyotik kombinasyonları ve bunların eklendiği kaplardaki bakterilerin üreme durumu yandaki tabloda gösterilmiştir. (Antibiyotiklerin birbirleriyle etkileşime girmediği kabul edilecektir.)

Buna göre, bu bakteri türü hangi antibiyotiğe karşı dirençli değildir?


A) K                B) L                   C) M                    D) N                  E) P
Ökaryot canlıların oksijenli solunumunda,

I. Glukozun sitoplazmada belirli moleküllere kadar yıkılması,

II. Enerji elde etmede kullanılacak moleküllerin mitokondrilere geçmesi,

III. Moleküllerin enzimlerle CO2 ve H2O ya kadar parçalanması

olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A) I – II – III               B) II – I – III                C) II – III – I               D) III – I – II                E) III – II – I

Küresel ısınmada aşağıdakilerden hangisinin en son gözlenmesi beklenir?


A) Buzullarda erime

B) Kıyı ekosistemlerinde değişme

C) Deniz suyu seviyesinde yükselme

D) Hava sıcaklığı ortalamalarında artma

E) Atmosferdeki karbondioksit miktarında artma

Hücre zarından madde alışverişiyle ilgili olarak

I. Moleküllerin, derişimlerinin az olduğu ortamdan çok olduğu ortama taşınması,

II. Hücredeki büyük moleküllü atık maddelerin dışarı atılması,

III. Difüzyonla alınamayacak kadar büyük moleküllerin hücre içine alınması,

IV. Suyun hipotonik ortamdan hücre içine geçmesi,

V. Moleküllerin kolaylaştırılmış difüzyonla hücre içine alınması

olaylarından hangilerinin gerçekleştirilmesi için ATP enerjisi kullanılır?


A) I ve V              B) II ve IV               C) I, II ve III             D) I, III ve IV             E) II, III ve V


Aşağıdaki tabloda, bir ekosistemde bulunan K, L, M, N, P ve R harfleriyle belirtilen altı tür kurbağanın yaşam alanları, çiftleşme mevsimleri ve besin çeşitleriyle ilgili bilgiler verilmiştir.

Tablodaki bilgilere göre, aşağıdakilerin hangisinde verilen iki kurbağa türü arasında rekabetin en fazla olması beklenir? 


 A) K ve M            B) L ve N          C) L ve R          D) N ve P         E) P ve R

Aşağıdaki canlı gruplarından hangisine ait popülasyonda, doğal seçilimle, gen frekansının en hızlı

değişmesi beklenir?


A) Bakteri          

B) Böcek             

C) Kedi                

D) Kuş                 

E) BalıkEndosimbiyotik Hipotez, ökaryotlardaki mitokondri ve kloroplast organellerinin, prokaryotlardan köken aldığını savunur.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi “Endosimbiyotik Hipotez”i desteklemek amacıyla kullanılamaz?


A) Mitokondri ve kloroplastların halkasal DNA ya sahip olmaları

B) Mitokondri ve kloroplastların çoğalma şeklinin bakterilerinkine benzerlik göstermesi

C) Prokaryotlarla ökaryotların protein sentezinde aynı aminoasitleri kullanmaları

D) Mitokondri ve kloroplast ribozomlarının, prokaryotların ribozomlarına benzerlik göstermesi

E) Günümüzde bir hücreli ökaryot canlılarda simbiyotik olarak yaşayan prokaryot canlıların bulunabilmesiDengeli beslenen normal bir insan, bir öğünde protein içeren besinlerden fazla miktarda tükettiğinde,

vücudunda aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?


A) Kan pH sında artma (bazikleşme)

B) İdrarda üre miktarında artma

C) Kanın ozmotik basıncında azalma

D) Kanda glukoz miktarında artma

E) İdrarda glukoz miktarında artmaAşağıdakilerden hangisi, bitkisel ve hayvansal hormonların ortak özelliği değildir?


A) Az miktarlarının bile etkili olması

B) Hedef hücrelerde etkili olmaları

C) Özgün kimyasal yapıya sahip olmaları

D) Özelleşmiş bezler tarafından salgılanmaları

E) Sentezlendiği bölgeden farklı bölgeye taşınabilmeleri        

Yandaki soy ağacında X e bağlı çekinik bir özelliğin kalıtımı gösterilmiştir.


Buna göre, soy ağacındaki bireylerden hangilerinin bu özellik bakımından genotipi kesin olarak söylenemez?


A) 1. ve 3.               B) 2. ve 4.              C) 3. ve 4.       

D) 4. ve 6.               E) 6. ve 7.Fotosentezde aşağıdaki olaylardan hangisi ilk olarak gerçekleşir?


A) Oksijen üretilmesi

B) ATP sentezlenmesi

C) Suyun ayrıştırılıp elektronlarının klorofile iletilmesi

D) Elektronun ferrodoksin tarafından tutulması

E) Klorofildeki elektronun enerji düzeyinin yükseltilmesi

Bir canlı, aşağıdakilerden hangisiyle bir glukoz molekülünden en fazla ATP elde eder?


A) Glikoliz

B) Elektron taşıma sistemi (ETS)

C) Laktik asit fermantasyonu

D) Etil alkol fermantasyonu

E) Pirüvattan Asetil CoA elde edilmesi

İnsanda,

I. karaciğer,

II. mide,

III. pankreas,

IV. ince bağırsak

organlarından hangilerinin salgıları (hormonlar hariç), üretildikleri yerden başka bir yerde işlev görür?


A) Yalnız III         B) I ve II               C) I ve III              D) II ve IV            E) III ve IVBiyolojisitesi.net / © 2009