• FEN 1-1

 • FEN 1-2

 • FEN 1-3

 • FEN 1-4

 • FEN 1-5

 • FEN 1-6

 • FEN 1-7

 • FEN 1-8

 • FEN 2-1

 • FEN 2-2

 • FEN 2-3

 • FEN 2-4

 • FEN 2-5

 • FEN 2-6

 • FEN 2-7

 • FEN 2-8Yandaki tabloda bazı canlı türlerinin kromozom sayıları verilmiştir.

Bu tablodaki bilgilere göre,

       I. İki canlı türünün kromozom sayılarına bakılarak akrabalıkları hakkında karar verilemez.

       II. Bir canlı türünün kromozom sayısı, onun hangi sınıfa (classise) ait olduğunu belirler.

       III. Bir canlı türünün kromozom sayısının az olması ya da çok olması gelişmişlik düzeyini belirlemez.


yargılarından hangileri doğrudur?


A) Yalnız I              B) Yalnız II            C) I ve II             D) I ve III               E) II ve IIIAralarındaki ortak özellikler en fazla olan canlılar, aşağıdaki filogenetik sınıflandırma basamaklarından hangisinde bulunur?


A) Tür                

B) Cins                

C) Familya

D) Takım                

E) Sınıf        Normal bir insan hücresinde biyokimyasal olaylar, şemada I, II, III, IV ve V numaralı okların hangileriyle gösterilen yönlerde gerçekleşmez?


A) I ve II        

B) I ve V        

C) II ve III

D) III ve IV        

E) IV ve V


Çimlenmekte olan bir tohumda, fotosentez yapana kadar geçen süreçte, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?


A) Mitoz bölünme

B) Besin depolama

C) Hücresel farklılaşma

D) Enerji üretimi

E) Enzim faaliyeti

U şeklindeki bir borunun M ve N kolları bir bağırsak zarıyla şekildeki gibi ayrılmıştır. M koluna glukoz çözeltisiyle nişasta, N koluna ise iyot çözeltisi konmuştur. (İyot nişasta ayıracıdır ve nişasta taneciklerini maviye boyar.)


Bu deneyin sonunda aşağıdakilerden hangisi beklenmez?

A) M kolunda çözelti yoğunluğunun değişmesi

B) M kolunda nişasta miktarının aynı kalması

C) N kolunda sıvı renginin maviye dönüşmesi

D) N kolunda iyot yoğunluğunun azalması

E) Kollardaki glukoz yoğunluğunun eşitlenmesiCanlılarda, yeni ırkların elde edilmesinde, kural olarak, yarar sağlamayan özellik aşağıdakilerden hangisidir?


A) Eşeysiz üreme

B) Alt türlere sahip olma

C) Tür içi kalıtsal çeşitliliğe sahip olma

D) Kısa zamanda tamamlanan bir yaşam döngüsüne sahip olma

E) Kolay yetiştirilebilme

Omurgalılarda aşağıdaki sistemlerden hangisi dış ortama açılmaz?


A) Üreme        

B) Boşaltım        

C) Sindirim

D) Solunum        

E) Dolaşım

Yıllık ortalama yağış ve sıcaklık değerlerine göre hazırlanan yukarıdaki grafikte, tundra, çöl, yağmur ormanı, yaprak döken ağaç ormanı ve iğne yapraklı ağaç ormanı biyomları I, II, III, IV ve V olarak numaralanmıştır.


Buna göre, yağmur ormanı biyomu grafikte hangi numarayla gösterilmiştir?


A) I                  B) II                   C) III                      D) IV                    E) VAşağıdaki grafikler, yıllık yağış ortalamalarında farklılıklar saptanan bir ekosistemde, bir bitki populasyonunun K, L, M, N, P ve R varyasyonlarının 1., 2. ve 3. yıllardaki dağılımını göstermektedir.


Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?


A) Populasyonun devamlılığı, varyasyonların birey sayılarının aynı kalmasıyla sağlanmıştır.

B) Populasyondaki her bir varyasyonun birey sayısı yağış miktarına göre değişmiştir.

C) Yağış miktarındaki değişme populasyon büyüklüğünü etkilememiştir.

D) Farklı varyasyonlar farklı uyum göstermiştir.

E) Yağış miktarındaki değişme bazı varyasyonların elenmesine neden olmuştur.Yaprak döken bir ağacın gövdesinin yerden h yüksekliğindeki bir noktasına uzun bir çivi, 2/3 ü dışarıda kalacak şekilde, öz bölgesine kadar çakılıyor.


Bu bitki 10 yıl sonra incelendiğinde,

I. Ağacın gövdesi dışında kalan çivi uzunluğunun aynı kaldığı,

II. Ağacın gövdesi dışında kalan çivi uzunluğunun azaldığı,

       III. uzayan ağaçta çivinin, h yüksekliğinden daha yukarıda olduğu,

       IV. ağacın uzamasına karşın çivinin, h yüksekliğinde kaldığı

durumlarından hangileri gözlenir?


A) Yalnız I              B) Yalnız III                C) I ve IV              D) II ve III                  E) II ve IVİnsanda dişi bireyde, normal bir menstrual döngü sırasında, kandaki LH hormonunun miktarındaki değişimi, aşağıdaki grafiklerden hangisi gösterir?Normal bir insanda yoğun bir egzersiz sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?


A) Kandaki karbondioksit miktarının artması

B) Kan pH sının yükselmesi (Kanın bazikleşmesi)

C) Soluk alıp verme hızının artması

D) Dokulardaki oksijen miktarının azalması

E) Hücrelerdeki ADP miktarının artması        
Bir refleks yayını oluşturan nöronlarla ilgili olarak, fiziksel ya da kimyasal etkinin şiddeti değişse bile aşağıdakilerden hangisi değişmez?


A) Kullanılan ATP miktarı

B) İmpuls sayısı

C) İmpuls şiddeti

D) Harcanan oksijen miktarı

E) Uyarılan nöron sayısıYandaki şema, insanda bir sarkomerin yapısını göstermektedir.


Kayan iplikler hipotezine göre, kasılmış bir çizgili kasın gevşemesi sırasında,

  I. H bandının kısalması,

  II. A bandının aynı kalması,

  III. I bandının kısalması,

  IV. Z çizgilerinin birbirinden uzaklaşması

olaylarından hangileri görülür?


A) I ve II              B) I ve III             C) II ve III              D) II ve IV             E) III ve IV

Şeker hastalarında kullanılan insülin hormonu, rekombinant DNA teknolojisiyle E. coli bakterilerinde üretilmektedir. Bu işlemin bazı aşamaları aşağıda verilmiştir:

  I. İnsülin geni içeren insan DNA parçasının taşıyıcı DNA (plazmit) ile birleşmesi

  II. E. coli plazmit DNA sının ve insan DNA sının tümünün saf olarak elde edilmesi

  III. E. coli plazmit DNA sının ve insan DNA sının insülin genini kodlayan kısmının restriksiyon enzimiyle kesilmesi

  IV. Gen aktarılmış E. coli bakterilerinin besi yerinde çoğaltılması

  V. Plazmitin E. coli hücresine aktarılması

Bu aşamaların doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?


A) I – III – II – IV – V          B) II – I – III – IV – V         C) II – III – I – V – IV          D) III – II – V – I – IV            E) V – I – IV – III – II
Annenin AB, babanın O kan grubundan olduğu bir ailede 3 çocuk vardır. Bu çocukların kan gruplarının fenotipleri yandakilerin hangisinde verilenler gibiyse üçünün de öz kardeş olduğu söylenebilir?
Biyolojisitesi.net / © 2009