• Soru 1

 • Soru 2

 • Soru 3

 • Soru 4

 • Soru 5

 • Soru 6

 • Soru 7

 • Soru 8

 • Soru 9

 • Soru 10

 • Soru 11

 • Soru 12


Bir hücrede oksijenli solunum, protein sentezi, fotosentez olaylarının tümünün gerçekleşebilmesi için, bu hücrede;

I.     Ribozom,

II.    Kloroplast,

III.   Mitokondri,

IV.  Sentrozom

organellerinden hangilerinin bulunması zorunludur?

A) I ve II                

B) II ve III                

C) I, II ve III

D) I, III ve IV            

E) II, III ve IV  Hücrede, enzimlerle gerçekleşen bir biyokimyasal olay şematik olarak şöyle gösterilebilir:

               Substrat + enzim --> [ substrat-enzim kompleksi ] --> Ürün --> Enzim

Aşağıdaki grafikte, numaralanmış eğriler, hücrede gerçekleşen kimyasal olay sırasında, substrat, enzim, substrat - enzim kompleksi ve ürün konsantrasyonundaki değişmeleri göstermektedir.

Grafikte substrat, enzim, substrat-enzim kompleksi ve ürün konsantrasyonlarını gösteren eğrilerin numaraları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

                                                          Substrat-enzim          

            Substrat              Enzim               kompleksi       Ürün

A)                I                      III                       IV                II

B)                II                     III                        I                 IV

C)                II                     IV                       III                 I

D)                IV                     II                        I                 III

E)                IV                     III                       II                 IIşıklı bir kültür ortamında, glikoz ve oksijenin varlığına ya da yokluğuna göre, bir bakteri türünün gelişimi incelenmiştir. Değiştirilen koşullarda, bakterinin

üremesiyle ilgili sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.


Tablodaki bilgilere göre, bu bakteri türü ile ilgili olarak;

I. Heterotrof beslenir.

II. Ototrof beslenir.

III. Oksijenli solunum yapar.

IV. Oksijene gereksinimi yoktur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


A) Yalnız II         B) Yalnız III            C) I ve III

D) I ve IV           E) II ve IV


Kurak bir ekosistemde bulunan, farklı türlere ait iki otsu bitkinin, aşağıdaki özelliklerden hangisi bakımından benzer uyum yapması beklenmez?


A)   Çiçeğin anatomik yapısı

B)   Yaprak yüzey genişliği

C)   Stomaların konumu

D)   Yaprakta kütikula tabakasının kalınlığı

E)   Kök uzunluğu
Eşeyli üremeyle oluşmuş ergin bir koyundan (1. birey), kopyalama (klonlama) yöntemiyle yavru (2. birey) elde edilmiştir.

Yandaki şemada 2. bireyin eşeyli üremesi gösterilmiştir.

Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?


A)   2. bireyin hücrelerinin çekirdeğindeki kalıtsal bileşim, 1. bireyi oluşturan sperm ve yumurtadan kaynaklanır.

B)   1. ve 2. bireylerin fenotipleri arasındaki farklı­lıklarda, çevresel etkenlerin de rolü vardır.

C)   1., 3. ve 4. bireylerin genotipleri birbirinden farklıdır.

D)   1. bireyin 2. bireye genetik katkısıyla, 2. bireyin 4. bireye genetik katkısı aynıdır.

E)   1. ve 2. bireylerin, aynı erkek bireyden (3. birey), eşeyli üremeyle oluşacak yavrularının çekirdek genotipleri, iki kardeşinki kadar birbirine benzer.Fotosenteze uygun bir ortamda bir saksı bitkisiyle şekildeki gibi bir düzenek hazırlanmıştır.

Düzenekte, a hunisi dışarıdan hava almayacak şekilde yaprağın üzerine konmuş; CO2 tutucu, düzeneğe şekildeki gibi yerleştirilmiş; b musluğu açılmış; sistemdeki hava emilerek c kabındaki boyalı suyun 1 numaralı düzeye kadar yükselmesi sağlandıktan sonra musluk kapatılmıştır. Bir süre sonra boyalı suyun 2 numaralı düzeye belirli bir hızla indiği gözlenmiştir.  Deney koşullarında,

I. Deney ortamının karanlık hale getirilmesi,

II. Ortam sıcaklığının fotosentez için en uygun (optimum) değere getirilmesi,

III. Bitkinin sulanması

değişikliklerinden hangilerinin yapılması, boyalı suyun 2 numaralı düzeye daha büyük bir hızla inmesine neden olur?

A) Yalnız I             B) Yalnız II             C) Yalnız III            D) I ve III              E) II ve IIIİki buğday tanesinden, birincisi olduğu gibi, ikincisi ise embriyosu çıkarılarak iki ayrı petri kabındaki nişastalı agardan oluşan besi ortamına yerleştirilmiş ve buğday tanesindeki enzimlerin aktive olması için üzerlerine ıslak pamuk konmuştur.


Belirli bir süre sonra, petri kaplarının her birine lugol çözeltisi (nişastayla mavi renk veren ayıraç) konarak izlenmiş; birinci petri kabındaki besi ortamında, buğday tanesinde ve çevresindeki halka şeklinde bir alanda renk değişimi olmadığı, geri kalan alanın mavi renk aldığı; ikinci petri kabında ise, besi ortamının tamamının ve buğday tanesinin mavi renk aldığı gözlenmiştir.  Bu sonuçlarla ilgili,

I. Embriyo, sadece buğday tanesinde depolanmış olan nişastayı kullanabilir.

II. Enzimler canlının dışında da etkindir.

III. Nişastayı sindiren enzimler tohumdaki embriyoda bulunur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


A) Yalnız I           B) Yalnız II              C) I ve II              D) I ve III               E) II ve III  Memeli hayvanlarda, mide özsuyu salgılanması konusunda, aşağıdaki deneyler yapılmış ve belirtilen sonuçlar alınmıştır.

1.  Deney: Aynı türe ait iki memeli hayvanın uygun iki damarı arasına konan özel bir boruyla dolaşım sistemleri birbirine bağlanmıştır. Birbirini görmesi engellenen bu iki hayvandan, birincisine ağızdan besin verildikten sonra midesinde mide özsuyu salgılandığı; ikinci hayvana besin verilmediği halde onun midesinde de mide özsuyu salgılandığı saptanmıştır.

2.  Deney: Birinci deneydekiyle aynı türe ait başka bir memeli hayvanın yemek borusu enine kesilmiş ve kesik uçlar dışarıda olacak şekilde boyun bölgesine tutturulmuştur.

Bu deney hayvanına ağızdan besin verildiğinde, besinin kesik uçtan dışarı çıkmasına ve hayvanın midesine ulaşmamasına karşın, midesinde mide özsuyu salgılandığı saptanmıştır.

Bu iki deneyden alınan sonuçlar, bu memeli hayvanlarda mide özsuyu salgılanmasının;

I. Sinirsel,     II. Hormonal,      III. Mekanik

şeklindeki yollardan hangileriyle uyarıldığını destekler?


A) Yalnız I             B) Yalnız III            C) I ve II              D) I ve III                E) II ve IIIBir İnsanın, belirli bir süre içinde, vücuduna aldığı sıvıdan daha fazla miktarda idrar çıkarmasına;

I. Böbrek atar damarında kan basıncının azalması,

II. Böbrek kanallarından suyun geri emilimini sağlayan hormonun normalden az salgılanması,

III. Böbreklerden geçen kan akım hızının azalması

durumlarından hangileri neden olabilir?


A) Yalnız I            

B) Yalnız II            

C) Yalnız III

D) I ve II                    

E) I ve III  İnsanlarda kan gruplarını, alyuvarlarda bulunan özel proteinler belirler. Kan gruplarının plazmalarında ise alyuvarlarındaki proteinlerle ilgili anti maddeler bulunabilir. A kan grubunun plazmasında Anti B, B kan grubunun plazmasında Anti A bulunur.

AB kan grubunun plazmasında bu anti maddelerin hiçbiri bulunmazken, 0 kan grubunun plazmasında her iki anti madde de bulunur. Bu anti maddeler, karşı oldukları proteinleri içeren kan grubundaki alyuvarların çökelmesine neden olur.


Bir deneyde hangisinin Anti A, hangisinin Anti B olduğu bilinmediği için, Anti X ve Anti Y olarak adlandırılan bu maddeler, I, II, III ve IV numaralı kan örneklerine ayn ayrı uygulanmış ve aşağıdaki tab­loda belirtilen çökelme reaksiyonları alınmıştır.

Bu bilgilere dayanarak, kaç numaralı kan örneklerinin, hangi kan grubundan olduğu belirlenemez?


A) I ve II                 B) II ve III                C) III ve IV              D) I, II ve III                  E) I, II ve IV

X ve Y mikroorganizma türleri, içeriği aynı olan iki besi ortamına ayrı ayrı konmuş ve birey sayıları 1. ve 2, grafikteki gibi değişmiştir. X ve Y türleri, içeriği öncekilerin aynı olan bir besi ortamına birlikte konduklarında ise, birey sayılarında 3. grafikteki gibi değişme olmuştur.


Birey sayılarındaki değişmenin 3. grafikteki gibi olmasına,

I. İki türün aynı besin için rekabet etmesi,

II. İki türün ortamdaki yadımlama ürünlerinden farklı etkilenmesi,

III. x İn, y nin paraziti olması

durumlarından hangileri neden olabilir?


A) Yalnız I             B) Yalnız II             C) Yalnız III             D) I ve II             E) II ve III
Bir türün evrimleşebilmesi için aşağıdakilerin hangisi zorunludur?


A)   Yüksek enerjili ışınımlar

B)   Tür içi kalıtsal çeşitlilik

C)   Populasyonun bireyleri arasında farklı beslenme biçimlerinin gelişmesi

D)   Coğrafik engel oluşması

E)   Yeni bir hastalık etkeninin ortaya çıkması  


Biyolojisitesi.net / © 2009