• Soru 1

 • Soru 2

 • Soru 3

 • Soru 4

 • Soru 5

 • Soru 6

 • Soru 7

 • Soru 8

 • Soru 9

 • Soru 10

 • Soru 11

 • Soru 12Doğada, bir besin ve enerji piramidinde bulunan canlılar arasındaki etkileşimle ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A)Üst basamağa doğru gidildikçe toplam birey sayısı azalır.

B)Bir basamaktaki canlıların tükettikleri enerji toplamı, bir üst basamaktakinden daha fazladır.

C)Bir basamaktaki türün birey sayısındaki artış, sadece alt basamaktaki enerji kaynağını etkiler.

D)Alt basamak bireylerinde depo edilen toplam enerji miktarı daha fazladır.

E)Enerji bir üst basamağa sadece besin yoluyla geçer.

Bitkilerin epidermis örtüsünde bulunan stomaların (gözenek) açık ve kapalı şekli aşağıda verilmiştir.

Kilit hücrelerinde, su alma ya da vermeyle ilgili aşağıdaki olaylardan hangisi, stomanın kapanmasını başlatır?


A)   Kilit hücrelerinde turgor basıncının artması

B)   Kilit hücrelerinde glikoz miktarının artması

C)   Şişen kilit hücrelerinde ince çeperler yönünde kavisin artması

D)  Kilit hücrelerinde nişasta miktarının artması

E)   Kilit hücrelerindeki su miktarının artması


Yeşil bir bitkinin yaprağından sabah erken bir saatte, şekildeki gibi belirli çapta dairesel bir kesit alınarak kurutulmuş ve tartılmıştır. Yaprağın geriye kalan kısmı akşama kadar bırakılmış ve fotosenteze devam etmesi sağlanmıştır. Kalan kısımdan, akşam saatinde, aynı çapta dairesel bir kesit alınıp kurutulmuş, tartılmış ve içindeki bileşikler analiz edilmiştir.

Buna göre, sabah alınan dairesel kesi ile akşam alınan dairesel kesit arasındaki fark, bu yaprak için aşağıdakilerin hangisi hakkında bilgi vermez?


A)   Ortama verilen oksijen miktarı

B)   Üretilen organik madde miktarı

C)   Gün boyunca yitirilen su miktarı

D)   Organik maddenin üretiminde kullanılan ATP miktarı

E)   Tüketilen karbondioksit miktarı


Aşağıdaki grafik, enzim aracılığıyla gerçekleşen bir reaksiyonun hızındaki değişmeyi göstermektedir.

Hücrede gerçekleşen bu reaksiyonun hızı, t, anında aniden sıfıra düşmektedir.


Bu değişmenin nedeni,

I. Substrat (etkilenen madde) miktarı > Enzim miktarı

II. Ortamda bulunan enerji miktarı < Gerekli aktivasyon enerji miktarı

III. Substrat (etkilenen madde) miktarı < Oluşan ürün miktarı

durumlarından hangileri olabilir?


A) Yalnız I        B) Yalnız II         C) Yalnız III            D) I ve II           E) II ve III
Aşağıdaki tabloda verilen A, B, C ayıraçlarından biri protein, biri yağ, biri de nişasta ayıracıdır. Bu ayıraçların bulunduğu tüplere, biri bitkisel kaynaklı, biri hayvansal kaynaklı, biri de bu ikisinin karışımı olan özütler eklenmiştir. Bu deneyden tablodaki sonuçlar alınmıştır.

(+) işareti, ayıraç etkisiyle renk değişiminin gerçekleştiğini,

(-) işareti renk değişiminin gerçekleşmediğini göstermektedir.

Buna göre,

I.  Birinci özüt hayvansaldır; A, protein ayıracıdır.

II. İkinci özüt hayvansaldır; B, nişasta ayıracıdır.

III. Birinci özüt bitkiseldir; C, yağ ayıracıdır.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?


A) Yalnız I          B) Yalnız II           C) Yalnız III             D) I ve III              E) II ve III


İnsanlarda kan proteinleri,

  I. Kanın pıhtılaşmasında rol oynama

  II. Sindirilmiş besin maddelerini taşıma

  III. Kan plazmasının osmotik basıncını dengelemede rol oynama

  IV.Vücudun bağışıklık tepkisinde rol oynama

işlevlerinden hangilerini gerçekleştirir?


A) I ve II              B) II ve III              C) II ve IV             D) I, II ve III               E) I, III ve IV
Vücutta, K vitamini eksikliğine,

I. Sindirim kanalında etkili emilimin olmaması

II. Besin içeriğinde yeterli yağın bulunmaması

III. Bağırsaktaki yararlı mikroorganizmaları öldüren ilaçların uzun süre kullanılması

durumlarından hangileri neden olabilir?


A) Yalnız I          

B) Yalnız II          

C) Yalnız III

D) I ve III          

E) I, II ve III  Karada yaşayan bir memeli hayvandaki proteinlerin yadımlama (yıkım) sürecinde; sırasıyla oluşan amino asit, amonyak ve üre molekülü miktarlarının, boşaltım işlemine girmeden önce, zamana göre değişimi aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir.Buna göre, proteinlerin yadımlama (yıkım) sürecinde oluşan amino asit, amonyak ve üre molekülü miktarlarını gösteren grafiklerin numaraları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


   Amino asit      Amonyak           Üre Miktarı


A)      I                     II                       III

B)      I                     III                      II

C)     II                     I                        III

D)     III                    II                        I

E)     III                    I                         IISağlıklı bir insanda, farklı organ ve sistemler doğumdan erginliğe kadar farklı hızlarda gelişir.

Buna göre, üreme sisteminin doğumdan sonraki normal gelişimini gösteren eğri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Enzimlerin aktif oldukları pH aralıktan birbirlerinden farklıdır.

İnsanda, midede salgılanan pepsin enzimi İle onikiparmak bağırsağına boşaltılan tripsin enziminin aktif oldukları pH değerleri aşağıdaki grafiklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?  (   ------------ : pepsin ; ……… : tripsin)

 X kromozomunda taşınan çekinik bir özelliğin kalıtım şeması aşağıdaki soyağacında verilmiştir.

 K, L, M bireylerinin 1, 2, 3 numarayla gösterilen bireylerle yapacakları evliliklerinden olacak çocuklarda, bu özellikle ilgili,

 I. K nin evliliğinden doğacak kız çocukların hiçbirinde bu özellik görülmez.

 II. L nin evliliğinden doğacak erkek çocukların hepsinde bu özellik görülür.

 III. L nin evliliğinden doğacak kız çocukların hepsi bu özellik yönünden taşıyıcıdır.

 IV. M nin evliliğinden doğacak erkek çocukların hiçbirinde bu özellik görülmez.

yorumlarından hangilerinin doğruluğu kesin değildir?


 A) Yalnız II            B) Yalnız IV            C) I ve II          D) I ve III            E) III ve IV    Evrimleşmeyi sağlayan aşağıdaki mekanizmalardan hangisi, yapay seçilim (ıslah) çalışmalarının temel koşuludur?


A)   Populasyondaki kalıtsal çeşitlilik

B)   Eşeysel üremedeki çeşitlenme

C)   Çevre koşullarındaki değişme

D)  Yeni mutasyonlar

E)   Eşeysel seçilim

Biyolojisitesi.net / © 2009