• Soru 1

 • Soru 2

 • Soru 3

 • Soru 4

 • Soru 5

 • Soru 6

 • Soru 7

 • Soru 8

 • Soru 9

 • Soru 10

 • Soru 11

 • Soru 12
Bir popülasyonun birey sayısı, aşağıdaki büyüme eğrisinde görüldüğü gibi, I. zaman aralığında artmış, II. zaman aralığında ise azalmıştır.

Aşağıdakilerin hangisinde verilenler, birey sayısında iki zaman aralığında görülen bu değişmeleri doğrudan sağlayabilecek nedenler arasındadır?


                    I. zaman aralığında                                            II. zaman aralığında

A)            Avcı hayvan sayısının artması                         Populasyon dışına göçün azalması

B)            Popülasyon dışına göçün artması                     Avcı hayvan sayısının azalması

C)            Doğum oranının artması                                 Besin miktarının azalması

D)            Avcı hayvan sayısının artması                         Hastalıkların azalması

E)            Hastalıkların artması                                      Besin rekabetinin azalması  Normal gelişme koşullarında bir bitkiye, çiçek tomurcukları açmadan önce, işaretli karbon taşıyan CO2 verilmiştir. Bitki izlendiğinde, daha sonra oluşan tohumun besin deposunda işaretli karbon taşıyan yağ molekülü bulunmuştur.

Tohumda bu birikime ulaşılıncaya kadar bitkide gerçekleşen,

I. Tohuma glikozun ulaşması

II. Yumurtanın döllenmesi

III. Tohumda gliserolün özümlenmesi

IV. Çiçek tozlarının olgunlaşması

olaylarının ortaya çıkış sırası aşağıdakilerin hangisidir?


A)   II – I - III - IV

B)   II – IV – III - I

C)   III – I – IV – II

D)   IV - II - I – III  

E)   IV - II - III – I

Şekil -1 deki genç bitki fidesi, ışığın sadece belirli bir yönden gelmesini sağlayan ve yerçekimi kuvvetinin yönünü değiştiren bir düzeneğe konarak büyümeye bırakıldığında, şekil-II deki yönelmeyi göstermiştir.

Bu yönelmeyi sağlayan düzenekteki ışığın geliş yönü ve yerçekimi kuvveti yönü aşağıdakilerin hangisinde gösterildiği gibidir? (Işığın gövdeye, yerçekimi kuvvetinin köke pozitif yönelme sağladığı kabul edilecektir.)

  Yandaki şemada, oksijenli solunumda gerçekleşen olaylardan biri olan, mitokondrilerde     elektronların aktarılması gösterilmiştir.


  Bu şemadaki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


 A)Elektron tutucuları, her seferinde gelen elektronu bir sonrakine aktarıp indirgenmiş olarak kalır.

 B)Elektron tutucuları arasındaki elektron aktarımlarında kaybedilen elektron enerjisi ATP de depolanır.

 C)Elektronların kaynağı, Krebs devrinde, besin maddesinden ayrılan hidrojenlerdir.

 D)Oksijen, en düşük enerjili elektronları alarak indirgenir.

 E)Bu olay gerçekleşirken besin ve oksijen tüketilir.    Bir geni oluşturan DNA molekülünün fosfat sayısının saptanmasıyla, gende bulunan,

I. Organik baz sayısı

II. Nükleotit çeşitlerinin sayısı

III. Nükleotit sayısı

IV. Deoksiriboz molekül sayısı

bilgilerinden hangilerine erişilebilir?


A) Yalnız II  

B) Yalnız IV

C) I ve II

D) I, II ve III

E) I, III ve IVBir ailede anne, A özelliği bakımından baskın fenotiptedir ve bu özelliğin çekinik genini de taşımaktadır (heterozigot).


Babanın genotipi aşağıdakilerin hangisindeki gibi olursa, çocukların fenotipinde bu çekinik özellik kesinlikle görülmez?


A) AA

B) Aa

C) aa

D) xAy

E) xayEmbriyonal gelişmeleri için uygun çevre sıcaklığı 20-30 °C olan bir çekirge populasyonunda, sıcaklık ile gen ve enzim kontrolünde olan türe özgü beneklenme arasındaki ilişki araştırılmış ve aşağıdaki veriler elde edilmiştir:

® Türe özgü normal benekli ergin bireylerin yumurtalarından, 15 °C sıcaklıkta ergine kadar gelişen çekirgelerde türe özgü beneklenme gerçekleşmemiştir.

Türe özgü beneklenmenin gerçekleşmediği bu çekirgelerin yumurtaları, 25 °C sıcaklıkta ergine kadar geliştiğinde ise türe özgü normal beneklenme gerçekleşmiştir.

® Türe özgü normal benekli ergin bireylerin yumurtalarından, 35°C sıcaklıkta ergine kadar gelişen çekirgelerde aşırı beneklenme gerçekleşmiştir.

Bu aşırı benekli çekirgelerin yumurtalarından 25°C sıcaklıkta ergine kadar gelişen bireylerde de aşırı beneklenme gerçekleşmiştir.

Bu verilere göre, vücudun beneklenmesiyle ilgili,

I.     Normalden düşük sıcaklık, beneklenmeyi kontrol eden gende değişmeye (mutasyona) neden olmuştur.

II.    Normalden düşük sıcaklıkta, beneklenmeyle ilgili enzim çalışmamıştır.

III.   Normalden yüksek sıcaklık, beneklenmeyi kontrol eden gende değişmeye (mutasyona) neden olmuştur.

yargılarından hangilerine varılabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve III

E) II ve III
 Yandaki şemada, normal bir insanın böbreğindeki bir nefron ve bu nefronun özellikleriyle ilgili bazı bilgiler verilmiştir.  

 Buna göre, I, II, III, IV ve V numaralı damarlarla ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?

 A) I. damarın taşıdığı çözünen madde miktarı, III. damarın taşıdığı çözünen madde miktarından fazladır.

 B) I. damarın kan basıncı, V. damarın kan basıncından fazladır.

 C) II. damarda kaybedilen su miktarı, IV. damarda geri emilen su miktarından fazladır.

 D) V. damarın taşıdığı boşaltım madde miktarı, I. damarın taşıdığı boşaltım madde miktarından fazladır.

 E) V. damarın taşıdığı su miktarı, III. damarın taşıdığı su miktarından fazladır.  


Bir araştırmacı, insanda, karaciğere giren ve çıkan damarlardaki kanın glikoz yoğunluğunu, yemekten hemen önce ve bol karbonhidratlı yemekten bir süre sonra ölçmüş ve aşağıdaki bulguları saptamıştır:

Yemekten hemen önce yapılan ölçüm

Karaciğere giren damardaki kanda  glikoz yoğunluğu    <   Karaciğerden çıkan damardaki kanda glikoz yoğunluğu .

                                                                         (Küçüktür)

Yemekten bir süre sonra yapılan ölçüm

Karaciğere giren damardaki kanda glikoz yoğunluğu     >   Karaciğerden çıkan damardaki kanda glikoz yoğunluğu

                                                                         (Büyüktür)

Bu bulgular, karaciğerin,

I. Fazla glikozu depolama                  II. Glikojenden glikoz oluşturma                  III. Gerektiğinde, kandaki glikoz miktarını yükseltme

işlevlerinden hangilerine doğrudan kanıt sağlar?


A) Yalnız I               B) Yalnız II               C) Yalnız III                 D) I ve II                   E) I ve IIIMemelilerde, atardamarları toplardamarlara bağlayan kılcal damarlar boyunca, kan basıncı azalmayıp sabit kalsaydı,

I.Çözünen maddelerin kılcal damardan doku sıvısına daha kolay geçmesi

II. Metabolizma atıklarının kılcal damarlara daha kolay geçmesi

III. Doku sıvısının kılcal damarlara daha kolay geçmesi

IV. Doku sıvısı miktarının azalması

durumlarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenirdi?


A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) III ve IV

E) II, III ve IVMemeli bir hayvanın düşmanından kaçabilmesi için hormon bezleri, kas sistemi, sinir sistemi, duyu organları aşağıdakilerin hangisinde verilen sırayla etkinlik gösterir?


A)   Duyu organları - kas sistemi - hormon bezleri -sinir sistemi

B)   Kas sistemi - sinir sistemi - duyu organları -hormon bezleri

C)   Duyu organları - sinir sistemi - hormon bezleri -kas sistemi

D)   Sinir sistemi - duyu organları - kas sistemi -hormon bezleri

E)   Duyu organları - kas sistemi - sinir sistemi -hormon bezleri    Aşağıdaki durumların hangisinde, vücutta özel savunma (antijen - antikor reaksiyonu) gerçekleşmesi beklenmez?


A)   Kan grubu A olan bir insana B grubu kan verilmesi

B)   Aynı yumurta ikizleri arasında doku nakli yapılması

C)   Penisiline duyarlı bir insana penisilin iğnesi yapılması

D)   Yumurtaya karşı alerjisi olan bir insanın yumurta içeren bir besin yemesi

E)   Kanı Rh- olan bir annenin I. ve II. hamileliklerinde, bebeklerin kanının Rh+ özelliğinde olması    
Biyolojisitesi.net / © 2009