• Soru 1

 • Soru 2

 • Soru 3

 • Soru 4

 • Soru 5

 • Soru 6

 • Soru 7

 • Soru 8

 • Soru 9

 • Soru 10

 • Soru 11

 • Soru 12

 • Soru 13

 • Soru 14

 • Soru 15

 • Soru 16

 • Soru 17

 • Soru 18

 • Soru 19

 • Soru 20

 • Soru 21

 • Soru 22

 • Soru 23

 • Soru 24

 • Soru 25

 • Soru 26

 • Soru 27

 • Soru 28

 • Soru 29

 • Soru 30


Bir hücrenin,

                I. ribozom,

                II. hücre duvarı,

                III. mitokondri

yapılarından hangilerine sahip olması ökaryot hücre olduğuna karar vermek için kullanılabilir?


A) Yalnız I          B) Yalnız II                C) Yalnız III               D)I ve II               E) II ve III


Enerji elde etmede kullanılabilecek moleküllerin biyokimyasal yıkım yolları yanda verilmiştir.

Buna göre, şemada X olarak gösterilen madde aşağıdakilerden hangisidir?


A) NADH2

B) FADH2

C) Glukoz

D)Asetil CoA

E) Sitrik asit


Yandaki tabloda X, Y, Z, T ve U maddeleri ile ilgili olarak karaciğerde gerçekleşen bazı metabolizma olayları verilmiştir.


Tablodaki bilgilere göre, X, Y, Z, T ve U maddelerinden hangisi glikojeni göstermektedir?


A) X      B) Y      C) Z      D) T      E) U

Yandaki tabloda insanda karbonhidrat ve protein sindiriminin bazı aşamaları verilmiştir.

Tabloda I, II ve III ile gösterilen enzimler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

           I                      II                      III

A) Amilaz            Kimotripsin         Pepsin

B) Amilaz            Pepsin                Kimotripsin

C)Tripsin             Amilaz                Kimotripsin

D)Tripsin             Kimotripsin         Amilaz

E) Kimotripsin      Pepsin                Amilaz


Bir hücrede sentezlenen bir proteindeki aminoasit dizilimi bilinirse sentezde kullanılan

                I. kodon çeşidi sayısı,

                II. kodon sayısı,

                III. antikodon sayısı,

                IV. ribozom sayısı

bilgilerinin hangilerine ulaşılabilir?


A) I ve II     B) I ve IV     C) II ve III     D) II ve IV     E) III ve IV


Adli tıpta, güvenirliği çok yüksek olan “DNA parmak izi yöntemi”, zanlıların suçluluğunun kanıtlanmasında ve babalık testlerinde kullanılmaktadır.

Bu yöntemin güvenilir olması DNA’nın aşağıda verilen özelliklerinden hangisine dayanmaktadır?


A) Sarmal yapıya sahip olması

B) Enzimlerle istenilen yerden kesilebilmesi

C) Laboratuvar ortamında çoğaltılabilmesi

D) Hücreden saf olarak elde edilebilmesi

E) Bazı bölgelerindeki baz dizilimlerinin bireye özgü olması
                I. Fosfat grubunun organik baza bağlandığı yer

                II. Taşıdığı şeker çeşidi

                III. Organik bazın şekere bağlandığı yer

                IV. Yapıdaki nükleik asit zincir sayısı


DNA ve RNA yukarıdakilerin hangileri bakımından birbirinden farklılık gösterir?


A) I ve II     B) I ve IV     C) II ve III     D) II ve IV     E) III ve IVBazı hormonların sadece hedef hücrelerde tepki oluşturabilmeleri, hormonların aşağıda verilen özelliklerinden hangisiyle açıklanabilir?


A) Hücrede ilgili hormona özgü reseptörler olmasıyla

B) Hücrelere kan yoluyla taşınmalarıyla

C) Geri bildirim mekanizmasıyla miktarlarının dengede tutulmasıyla

D) Steroit bileşikler olmalarıyla

E) Her birinin farklı bir yapıya sahip olmasıyla


Yandaki hormon çiftlerinden hangisi, karşısında verilen işlevi gerçekleştirmez?


Aşağıdakilerden hangisinin yapısında endoderm kökenli hücreler bulunur?


A) Kemik    

B) Beyin    

C) Kas    

D) Kıkırdak    

E) Pankreas
Aşağıdaki tabloda çeşitli hayvan gruplarına ait K, L, M, N ve P olarak adlandırılan nöronların bazı özellikleri verilmiştir.


Tablodaki bilgilere göre, K, L, M, N ve P nöronlarının hangisinde impuls iletiminin en hızlı olması beklenir?


A) K      B) L      C) M      D) N      E) PNormal bir insanda, aşağıdaki olaylardan hangisi sempatik sinir sisteminin etkisiyle ortaya çıkar?


A) Tükürük salgısının artması

B) Kalp atım hızının yavaşlaması

C) Mide ve bağırsak hareketlerinin azalması

D) Bronşların daralması

E) Göz bebeğinin daralması


Bir memeli hayvanın hipotalamusunun işlevlerini araştırmak amacıyla aşağıdaki deneyler yapılmış ve belirtilen sonuçlar alınmıştır.

1. Deney: Hipotalamusun bir bölgesi tuz derişimi yüksek bir çözeltiyle uyarıldığında, deney hayvanının

susuz olmadığı hâlde çok miktarda su içtiği, idrar miktarının ise azaldığı saptanmıştır.

2. Deney: Hipotalamusun başka bir bölgesine elektrik uyarısı verildiğinde, deney hayvanının tok olduğu hâlde yemeye devam ettiği saptanmıştır.

Bu iki deneyin bulguları, bu memeli hayvanda hipotalamusun aşağıdakilerden hangisini denetlediğini göstermez?

A) Vücut sıcaklığını       B) Kanın ozmotik basıncını         C) İdrar üretimini

D) Vücuda alınacak su miktarını      E) Açlık-tokluk hissiniİnsan vücudunda ödem oluşmasında,

                I. kılcal damarlardaki kan basıncının artması,

                II. kan proteinlerinin azalması,

                III. dokular arası sıvının ozmotik basıncının azalması

durumlarından hangileri etkili olur?


A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) Yalnız III     D) I ve II      E) II ve III
Aşağıdakilerden hangisi antikorların özelliklerinden biri değildir?


A) Antijenleri fagosite etme

B) Protein yapısında olma

C) Antijenle karşılaştığında oluşma

D) Antijene özgü olma

E) B hücreleri tarafından üretilme
Bir canlının solunum sisteminin aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması, kural olarak yaşadığı ortam hakkında bilgi verir?


A) Gaz alışverişinin difüzyonla gerçekleşmesi

B) Solunum organının vücut içinde olması

C) Gazların solunum pigmentiyle taşınması

D) Solunum organının yüzeyinin nemli olması

E) Gaz değişim yüzeyinin bir sıra hücre tabakasından oluşması


Aşağıdaki tablo insanın alveolünde, aort kanında ve doku sıvısında ölçülmüş oksijen ve karbondioksit kısmi basınç değerlerini göstermektedir.

Buna göre, K, L ve M ile gösterilen alveol, aort kanı ve doku sıvısı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?Normal bir insanda K, L ve M olarak adlandırılan üç madde ile ilgili olarak nefronda gerçekleşen bazı olaylar yandaki şekilde gösterilmiştir.

Bu üç maddenin üre, aminoasit ve penisilin olduğu bilindiğine göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

        Üre         Aminoasit          Penisilin

A)      K                  L                   M

B)      K                  M                   L

C)      L                  K                    M

D)      L                  M                   K

E)      M                  K                    L


Bir iskelet kasında gerçekleşen,

I. kas hücresinin endoplazmik (sarkoplazmik) retikulumundan Ca++ iyonlarının serbest kalması,

II. miyozin ile aktin filamentlerinin ATP kullanılarak birbiri üzerinde kayması,

III. kas hücresinde oluşan depolarizasyonun kas hücresi zarı boyunca yayılması,

IV. Ca++ iyonunun aktin filamentine bağlanmasıyla miyozinin aktine bağlanma bölgelerinin açılması,

V. motor uç plaklarındaki nörondan sinaptik boşluğa asetilkolin salınması

olaylarının doğru sırası aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?


A) I – IV – III – V – II            B) II – V – I – III – IV              C) III – V – I – II – IV

D) V – II – I – IV – III            E) V – III – I – IV – IIKromozom sayısı 2n olan bir canlıda, spermatogenez sırasında, mayoz I bölünme evresinde bir kromozomda ayrılmama olayı gerçekleşiyor.

Bu durumda oluşacak dört gametin kromozom sayılarının aşağıdakilerden hangisindeki gibi olması beklenir?

A) n+1, n, n, n

B) n-1, n, n, n

C) n+1, n-1, n, n

D) n+1, n+1, n-1, n-1

E) n+1, n+1, n-1, n
Aşağıdaki soy ağacında, numaralandırılmış bireylerin kan gruplarının fenotipleri verilmiştir.


Bu soy ağacındaki bireylerden hangilerinin kan gruplarının genotiplerinin homozigot olma olasılığı

vardır?

A) Yalnız 1.        B) 1. ve 5.

C) 2. ve 5.         D) 4. ve 7.

E) 5. ve 6.Aşağıdakilerden hangisi insanda X’e bağlı çekinik kalıtımın özelliklerinden biri değildir?


A) Özelliği gösteren erkek bireyin kız çocuklarının hepsinde özellik ortaya çıkarken, hiçbir erkek çocuğunda ortaya çıkmaz.

B) Özelliğin erkek bireyde ortaya çıkabilmesi için çekinik allelin tek bir kopyası yeterlidir.

C) Özelliği gösteren dişi bireyin erkek çocuklarının hepsinde özellik ortaya çıkar.

D) Heterozigot olan dişi bireyin erkek çocuklarında özelliğin % 50 oranında ortaya çıkması beklenir.

E) Özelliğin dişi bireyde ortaya çıkabilmesi için bireyin çekinik homozigot olması gerekir.

Hayvanların ortam sıcaklığındaki değişikliklere verdikleri tepki farklıdır. Bazı hayvan türlerinin vücut sıcaklıkları dış ortam sıcaklığına bağlı olarak değişir (ektoterm, soğukkanlı hayvanlar). Bazı hayvan türlerinde ise dış ortam sıcaklığı değişse bile bu hayvanlar vücut sıcaklıklarını korurlar (endoterm, sıcakkanlı hayvanlar).

Fare endoterm, kertenkele ektoterm bir hayvandır. Bu iki hayvanın, değişen dış ortam sıcaklığına bağlı olarak vücut sıcaklıklarındaki değişimi gösteren grafiğin aşağıdakilerin hangisindeki gibi olması beklenir?

Bir yulaf filizinin ucu kesiliyor ve bu parça bir süre agar bloğunun üstünde bekletiliyor. Daha sonra bu agar bloğu, ucu kesilmiş ve karanlıkta tutulan başka bir yulaf filizinin tepesine t anında şekildeki gibi yerleştiriliyor.

Karanlıkta tutulmaya devam edilen bu yulaf filizinin, agar bloğu yerleştirildikten bir süre sonra aşağıdakilerin hangisindeki gibi görünmesi beklenir?


Bitkilerde fotosentez, yaprağın aşağıda verilen yapılarının hangisinde gerçekleşir?


A) Soymuk boru hücrelerinde

B) Arkadaş hücrelerinde

C) Kütikula tabakasında

D) Palizat parankima hücrelerinde

E) Odun boru hücrelerinde
                I. Asma bitkisinin dokunduğu bir dala zamanla sarılması

                II. Akşamsefası bitkisinin çiçeklerinin aydınlıkta kapanıp karanlıkta açılması

                III. Bitki köklerinin toprağın derinliklerine doğru uzaması

                IV. Küstüm otu bitkisinin dokununca yaprakçıklarını kapatması

Yukarıdakilerden hangileri, yönelim hareketi olarak kabul edilemez?

A) I ve II

B) I ve IV

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IVAşağıdakilerden hangisi odunsu bitkilerde suyun köklerden yaprağa taşınmasında etkili faktörlerden biri değildir?


A) Odun boruların kılcal yapıya sahip olması

B) Yapraklardan terlemeyle su yitirilmesi

C) Su moleküllerinin yarattığı kohezyon kuvveti

D) Kökteki emici tüylerde ozmotik basıncın yüksek olması

E) Soymuk borularında taşınan besin maddelerinin ozmotik basıncı artırması
İki farklı türün bireyleri arasında değişik ilişkiler olabilir.

Yandaki tabloda üç farklı ilişki, I, II ve III olarak adlandırılmış ve bu ilişkilerin K ve L canlıları üzerindeki etkileri gösterilmiştir.

Buna göre, tabloda I, II ve III ile belirtilen ilişki tipleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

              I                           II                         III

A) Kommensalizm         Mutualizm                 Parazitizm

B) Kommensalizm         Parazitizm                Mutualizm

C) Mutualizm                Kommensalizm          Parazitizm

D) Mutualizm                Parazitizm                Kommensalizm

E) Parazitizm               Kommensalizm          Mutualizm


Bir popülasyonda çekinik bir özelliğin ortaya çıkmasından sorumlu allelin en az bir tanesini taşıyan bireylerin popülasyon içindeki oranı, Hardy-Weinberg eşitliğine göre aşağıdakilerden hangisiyle hesaplanabilir?

(q çekinik allelin frekansını göstermektedir.)


Aşağıdakilerden hangisi popülasyonların gen havuzlarında değişime neden olmaz?


A) Popülasyonların yüksek enerjili ışınların etkisinde kalması

B) Popülasyonların coğrafi engellerle bölünmesi

C) Popülasyonların içine ve dışına göçlerin olması

D) Popülasyonların büyük olması

E) Popülasyonlara yapay seçilim uygulanması
Biyolojisitesi.net / © 2009