• Soru 1

 • Soru 2

 • Soru 3

 • Soru 4

 • Soru 5

 • Soru 6

 • Soru 7

 • Soru 8

 • Soru 9

 • Soru 10

 • Soru 11

 • Soru 12

 • Soru 13


Bir proteinin, yüksek sıcaklıkta, düşük pH koşulunda yada çeşitli kimyasal maddelerin bulunduğu ortamda, üçboyutlu yapısı bozulmuş, ancak bu durumdan peptid bağları etkilenmemiştir.

Üç boyutlu yapısı bozulmuş bu proteinle ilgili olarak

   I. Birincil yapısı etkilenmemiştir.

   II. Aminoasitlerin dizilimi bozulmuştur.

   III. İşlev yapamaz konuma gelmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


  A)Yalnız III        B) Yalnız I       C) II ve III     D) I ve III     E) Yalnız II
X, Y ve Z olarak verilen lipit, nükleik asit ve protein makromoleküllerinin hücrede temel olarak bulunduğu yerler aşağıdaki tabloda + işaretiyle gösterilmiştir

Buna göre, bu makromoleküller aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Hücre ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A) Ökaryotik hücrelerde zarlı organeller bulunur.

B) Hücre büyüdükçe yüzey alanı/hacim oranı azalır.

C) Hücre canlılığın temel birimidir.

D) Yeni bir hücre ancak başka bir hücrenin bölünmesiyle oluşur.

E) Farklılaşmış hücreler sürekli bölünür.


Hipertonik tuz çözeltisine konmuş bir hücrenin sitoplazmasının ozmotik basıncındaki değişimi gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdaki olaylardan hangisi mitoz ve mayoz II bölünmenin her ikisinde de kural olarak gerçekleşir?


A) Haploid kromozomlu yavru hücre oluşması

B) Sinapsis olması

C) Homolog kromozomların birbirinden ayrılması

D) Kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması

E) Krossing over olması

Aşağıdaki soy ağacında bir ailedeki bireylerin kan grubu fenotipleri verilmiştir.

Bu soy ağacında numaralandırılmış bireylerden hangisinin kan grubu genotipi aşağıdaki gibi olamaz?


A) 4. bireyin genotipi: BO Rr

B) 5. bireyin genotipi: AO Rr

C) 3. bireyin genotipi: AA rr

D) 2. bireyin genotipi: AO rr

E) 1. bireyin genotipi: OO Rr


Balıkların solungacında kılcal damarlardaki kan akışı ile su akış yönü birbirine terstir. Bu iki ortam arasındaki oksijen difüzyonu Şekil 1’de şematize edilmiştir. Difüzyon sonunda kanın oksijen doygunluğunda (%) meydana gelen değişimin grafiği de altında verilmiştir.


Eğer su ve kan balık solungacında Şekil 2’deki gibi aynı yönde aksaydı, oksijen doygunluk grafiği aşağıdakilerden hangisindeki gibi olurdu?İnsanda, işaretlenmiş bir alyuvar, akciğer atardamarı içine veriliyor; bu işaretli alyuvara bir süre sonra alt ana toplardamarında rastlanıyor.


Bu alyuvar kalpten bir kez geçtiğine göre, aşağıdaki yapıların hangisinden geçmemiştir?


A) Sol karıncık

B) Sol kulakçık

C) Akciğer toplardamarı

D) Sağ karıncık

E) AortKarasal ortamda bulunan bir bitkinin yaprak kesiti aşağıda verilmiştir.


Buna göre fotosentez ürünlerinin taşındığı yapı, şekilde hangi numarayla gösterilmiştir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Bitkiler, çiçeklenme için gereksinim duydukları ışık alma sürelerine göre uzun gün bitkisi ya da kısa gün bitkisi olarak isimlendirilir. Bir uzun gün bitkisiyle bir kısa gün bitkisi farklı ışık alma sürelerine tabi tutulduğunda gerçekleşen çiçeklenme durumları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Bu deneyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Uzun gün bitkisi, ışık alma süresi 12 saatten fazla olduğunda çiçeklenmiştir.

B) Karanlık sürenin kırmızı ışıkla bölünmesi, ışık alma süresi 12 saatten az olsa da uzun gün bitkisinin çiçeklenmesini sağlamıştır.

C) Karanlık sürenin kırmızı ışıkla bölünmesi kısa gün bitkisinin çiçeklenmesini önlemiştir.

D) Kısa gün bitkisi, ışık alma süresi 12 saatten az olduğunda çiçeklenmiştir.

E) Aydınlık sürenin kesintiye uğratılması kısa gün bitkisinde, ışık alma süresi 12 saatten fazla olduğu durumdakinden farklı bir etki yaratmıştır.


Çiçekli bir bitkinin üremesindeki bazı evreler yandaki şekilde numaralandırılmıştır.


Bu evrelerin hangisinin sonunda meydana gelen hücrelerin genotipi, bu hücreleri üreten hücreninkinden farklıdır?

(Bu üreme döngüsünde mutasyon gerçekleşmediği kabul edilecektir.)


A) Yalnız III       B) Yalnız I          C) I ve III   

D) I ve II           E) Yalnız II

Birbirine yakın alanları işgal eden bir fare türünün 5 popülasyonunun yayılış alanları yandaki şekilde gösterilmiştir.Besin miktarı azaldığında hangi popülasyon için yok olma tehlikesinin daha büyük olması beklenir?

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

Aşağıdakilerin hangisi canlılığın okyanuslarda ortaya çıktığını kanıtlamak için kullanılamaz?


A) Canlıların vücut sıvılarının derişiminin deniz suyuna benzerlik göstermesi

B) En eski fosillerin deniz canlılarına ait olması

C) Canlı şubelerinin çoğunun denizlerde yaşayan üyelerinin bulunması

D) Okyanusların karalara göre daha kararlı ortam olması

E) Oksijenin kısmi basıncının havadakine göre sularda düşük olması  Biyolojisitesi.net / © 2009